Hilfe:Übersicht: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

7 January 2018

4 January 2018

  • curprev 22:3122:31, 4 January 2018Fanni3 talk contribs 720 bytes +720 Új oldal, tartalma: „1. A fogyatékkal élő nők és gyermekek is teljes szabadságot élvezhetnek 2. Az államok biztosítják a nők szabadságuk gyakorlását 3. A fogyatékkal élő gy…”